Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss vianieobecnosc nieobecnosc

July 22 2017

Wiesz, jak tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viamarcimagschoki marcimagschoki
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
3355 fc3b 500
Reposted fromWicher Wicher viajointskurwysyn jointskurwysyn
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.

July 21 2017

1016 bb72 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola

July 20 2017

5622 e198
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
2541 4a6f
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
4729 bc26
Reposted fromnouilles nouilles viagdziejestola gdziejestola
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viakentoquer kentoquer
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viagdziejestola gdziejestola

July 19 2017

July 18 2017

6042 5eda
Reposted fromrevalie revalie viagdziejestola gdziejestola
2967 8166
Reposted fromlaters laters viaclerii clerii
0067 3189 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapiinkskies piinkskies
9301 a8de 500
Reposted fromhagis hagis viathetemple thetemple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl