Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien viagdziejestola gdziejestola
2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viarejka rejka
2864 1edc 500

Kretzulescu Palace, Bucharest

jak zawsze dużo łatwiej było mi myśleć niż istnieć
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viamikrokosmos mikrokosmos
0869 d712
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
Reposted frommoomins moomins
Wszyscy zgodnie orzekli, że nigdy nie będą brali ze sobą żadnych map, bo najciekawsze są podróże w nieznane.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaune-raconteuse une-raconteuse

July 12 2017

Niestety mam tendencję do radzenia sobie z problemami w taki sposób, że w ogóle sobie z nimi nie radzę (...).
— Gabrielle Zevin "Zapomniałam, że Cię kocham"
Reposted frommadeliine madeliine viagdziejestola gdziejestola
7775 7fef

July 11 2017

Ty byłeś
Reposted fromzielono zielono viabadassfromhell badassfromhell
1668 0c3c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaclerii clerii
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey
Reposted fromfreakish freakish viagdziejestola gdziejestola
9134 f5a2
Reposted fromintrigante intrigante viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl