Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

0407 d1be 500

April 19 2018

April 18 2018

6561 58e5 500
Reposted fromprzegrany przegrany viapieceoflife pieceoflife
0348 9d37 500
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola
0839 a08b 500
Reposted fromVictorialies Victorialies viairmelin irmelin
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viairmelin irmelin
0483 15f9 500
Reposted fromkejtowa kejtowa vianieobecnosc nieobecnosc
Tej nocy nie możemy być razem. Tej nocy ja jestem tu, Ty tam. Nie lubię tam. Jest czymś zimnym, odległym, kalekim. Jest obce. Kiedy wrócisz, wypełni się pokój gwarem. Tu.
Twój głos, zapach, ręka, poezja, myśl, smutek, stosunek do, oczy, usta, skóra, muzyka.

Pamiętasz, że kiedy piję kawę, to mrużę oczy?

Reposted fromprecelka precelka vianieobecnosc nieobecnosc
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viacorazon corazon
9113 dcfb

April 17 2018

2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseverak severak
7933 578e 500
7364 9226 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin

April 16 2018

Reposted fromsilence89 silence89 viazodynniwie zodynniwie
5720 e6f9 500
Reposted fromgrandma grandma viaaanisiowe aanisiowe
5767 3c1a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl