Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku. — Alan Watts

May 21 2019

Pamiętaj, że królewicz na białym koniu i happy end to męska propaganda. Mężczyźni potrafią wmówić kobiecie wszystko, jeśli widzą w tym jakiś cel.
— E. Stec "Romans z trupem w tle"
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18 viasarkastyczna sarkastyczna
4104 2000
Reposted fromrazemosobno razemosobno viasarkastyczna sarkastyczna
3710 23ba 500
Reposted fromonlypink onlypink viasarkastyczna sarkastyczna
6449 3e02 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasarkastyczna sarkastyczna
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viasarkastyczna sarkastyczna
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianieobecnosc nieobecnosc
8992 b79e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatransfuzja- transfuzja-

May 20 2019

7529 a279 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
3831 9087 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viairmelin irmelin
9790 844a

May 19 2019

- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viasarkastyczna sarkastyczna
5149 7965

serious:

you > everything

Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin

May 18 2019

-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
5649 45f4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
4293 77e8
Reposted fromkarahippie karahippie viamikrokosmos mikrokosmos
2048 7e04

May 17 2019

6101 62da 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viairmelin irmelin
7658 9609
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl