Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

7711 f777
Reposted fromseverine severine viajointskurwysyn jointskurwysyn
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovvie lovvie viajointskurwysyn jointskurwysyn
3534 bea5
Reposted frommisterpeter misterpeter viatransfuzja- transfuzja-
7177 230d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
3049 e62f
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

November 22 2017

5675 4b92 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viairmelin irmelin
Znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— Julia Marcell
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty
1806 24b6
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
6695 ead1
Reposted fromopenheart openheart viairmelin irmelin
7548 d4b2 500
Reposted frommegwanttea megwanttea viairmelin irmelin
5595 0e58 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viagdziejestola gdziejestola
5149 6b70
Reposted fromcaraseen caraseen vianieobecnosc nieobecnosc
9356 adf4 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viairmelin irmelin
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia.

November 21 2017

5378 dafd 500
Reposted fromdivi divi viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl